Privacy verklaring

 

De privacy van onze cliënten  en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, als ook alle informatie die we van u verkrijgen en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding.

 

Adele Yedema en Lisette de Wit, vertegenwoordigd door de VOF  Praktijk Vertrouw maar, gevestigd te Laren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  82578001  , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Het doel van de gegevensverwerking

Praktijk Vertrouw maar gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u en uw kind te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt nadat u ja hebt gezegd op het coaching-traject. 

Het intakeformulier verwerkt Praktijk Vertrouw maar voor de volgende doeleinden; inzicht krijgen in de problematieken die spelen m.b.t. de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om het kind op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van facturen, tussentijdse evaluatie van het coaching-traject, begeleiding tijdens de sessie(s) en bij merkbare veranderingen zodat contact gelegd kan worden tussen ouder/verzorger, scholen of andere instanties. Praktijk Vertrouw maar verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en ze worden alleen verstrekt aan derden met uw toestemming.

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

Voor- en achternaam

Adres

Geboortedatum

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

Betalingsgegevens

Schoolgegevens

Diagnoses, bezochte andere instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier.

 

We verwerken ook persoonsgegevens; zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Praktijk Vertrouw maar verwerkt gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van uw kind. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming op de Coaching-overeenkomst. Voor het verwerken van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. Praktijk Vertrouw maar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van de wettelijke termijnen 5-15 jaar.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden en maken gebruik van een veilige HTTPS-verbinding (met SSL- certificaat).  Papieren dossiers/ formulieren worden bewaard in een afgesloten kast.  Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Delen met anderen

Wij delen uw gegevens niet zomaar met derden zonder uw toestemming en zullen deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor het opvragen van gegevens bij derden in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@vertrouwmaar.nl en Praktijk Vertrouw maar zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak daarop uw MZR (machine readable zone/ de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart ter bescherming van uw privacy.

 

Minderjarigen

Het toestemmings- en inzagerecht voor minderjarigen is als volgt in de wet vastgelegd:
Bij minderjarigen < 12 jaar geldt dat alleen de ouders toestemming geven en inzage recht hebben in het dossier.
Bij minderjarigen tussen 12-16 jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming geven . Kinderen kunnen bezwaar maken tegen inzagerecht van de ouder. Bij minderjarigen vanaf 16 jaar geeft alleen de minderjarige toestemming. Daarnaast bepaalt de minderjarige of de ouders inzagerecht hebben.

 

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.