Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Met ondertekening van de coaching-overeenkomst verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten, door Praktijk  ‘Vertrouw maar’ verzorgde coach-sessies en workshops.

Deze voorwaarden zijn bij aangaan van een overeenkomst bekend bij de cliënt. Ze staan ook op onze website vermeld.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Vertrouw maar en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

 

Artikel 2. Coaching-overeenkomst 

Praktijk Vertrouw maar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Praktijk Vertrouw maar heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

Praktijk Vertrouw maar is verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de overeenkomst, een handtekening van beide ouders is gewenst. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend,  van beide ouders  verplicht.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.  Praktijk Vertrouw maar kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst; het coaching-traject.

3.1          Het coaching-traject start met een intake gesprek met de ouder(s) en het kind

3.2          Tijdens de intake wordt een indicatie gegeven van het aantal sessies waar het coaching-traject uit zal bestaan.

3.3          Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te                    wijzigen en/of aan te vullen, zal tijdig en in overleg de overeenkomst aangepast worden.

3.4          Het beëindigen van een traject gaat altijd in overleg met het kind, de ouder(s) en de coach.

3.5          Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de coach de (ouder van de)                          cliënt hierover tijdig inlichten.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1          De actuele tarieven voor de creatieve ondersteuning en de workshops staan vermeld op de website www.vertrouwmaar.nl. Momenteel zijn wij BTW                  vrijgesteld.

4.2          Bij de individuele trajecten wordt na iedere sessie de factuur per e-mail verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.

4.3          Voor de ‘Memory Middag’ zal voorafgaand aan de workshop de factuur per e-mail verstuurd worden. Het is fijn als deze is  voldaan voor de start
                van de workshop. Zo, niet dan kun je ook op de dag zelf betalen.

4.4          Bij een workshop op locatie wordt van te voren, in onderling overleg,  een prijs afgesproken en wordt na afloop van de workshop  de factuur per e-                    mail verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Hierbij is de contactpersoon eindverantwoordelijk voor de afrekening.

4.5          Wanneer niet binnen de bovengenoemde betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien deze 
                betalingsherinnering niet binnen opgegeven termijn is voldaan, is Praktijk Vertrouw maar gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering
                administratiekosten van € 5,00 per factuur in rekening te brengen. Bij het uitblijven van de betaling is Praktijk Vertrouw maar gerechtigd verdere
                begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

4.6          Bij het uitblijven van betaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de (ouder(s) van) cliënt.

 

Artikel 5 Verhindering

5.1          Het tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk. Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

5.2          Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, worden de tariefkosten voor de afspraak in rekening gebracht bij (de ouder(s) van) de cliënt.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1          Praktijk Vertrouw maar zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs 
                verwacht kan worden.

6.2          Praktijk Vertrouw maar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.

6.3          Praktijk Vertrouw maar is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen
               die de (ouder(s) van) cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Vertrouw maar.

6.4          Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de
                ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.

 

6.5          Praktijk Vertrouw maar is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verfvlekken of schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding of meegebrachte
                bezittingen.

 

Artikel 7. Opzegging en annulering

7.1          Indien na oordeel van de (ouder(s) van) cliënt dan wel van Praktijk Vertrouw maar, de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd,
                kunnen/kan de (ouder(s) van) cliënt en/of Praktijk Vertrouw maar na mondeling overleg overeenkomen de verdere overeenkomst te laten vervallen.

7.2          Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

7.3          Voorts is Praktijk Vertrouw maar bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen zodat de instandhouding en de
                uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

7.4          Indien de (ouder(s) van) cliënt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan Praktijk Vertrouw maar, alle met het oog
                op de uitvoering van deze overeenkomst/traject redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1          In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Praktijk Vertrouw maar, zal door deze gestreefd worden naar vervanging door
                een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Praktijk Vertrouw maar , de Praktijk van                    het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op
                vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

8.2          In geval van overmacht zal Praktijk Vertrouw maar daarvan dadelijk mededeling doen aan de (ouder(s) van) cliënt. De (ouder(s) van) cliënt dient
                dan wel het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vergoeden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1          Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat een cliënt, of zijn/haar ouder(s), familie of een wettelijk vertegenwoordiger, ontevreden is
                over de gang van zaken binnen Praktijk Vertrouw maar.  We hopen natuurlijk dat deze onvrede met ons besproken wordt zodat we naar een
                oplossing kunnen zoeken. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Praktijk
                Vertrouw maar is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona. Voor klachten over de begeleiding kan de (ouder(s)van) cliënt zich wenden tot deze
                beroepsvereniging (  
www.adiona.nl.)  De klacht kan gemeld worden bij het klachtenloket van Adiona:  klachtenloket@adiona.nl Indien de klacht
                ontvankelijk is wordt hij doorgestuurd naar de onafhankelijke klachtencommissie. De Klachtencommissie komt met een advies na de klacht
                inhoudelijk te hebben behandeld: het advies zou kunnen leiden naar een oplossing tussen coach en klager.  Indien door bemiddeling een oplossing
                is bereikt tussen klager en coach, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van het Klachtenloket aan beide partijen, die dit
                vervolgens dienen te bevestigen. Hopelijk is uw klacht nu naar tevredenheid opgelost.

                Bent u niet tevreden met de aangeboden oplossingen die eerder zijn aangeboden, ondanks advies en bemiddeling van coach, Klachtenloket en
                Klachtencommissie: dan bent u vrij om desgewenst de stap naar de rechter te maken.

9.2          Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

9.3          Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid en Privacy

Voor ons privacyreglement verwijzen we naar onze site www.vertrouwmaar.nl

 

Artikel 11. Vindplaats en wijziging

11.1       Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.vertrouwmaar.nl

11.2       Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de coaching-overeenkomst.